Nataša Lilek

First name: NATAŠA

Last name: LILEK

Position: PhD student

e-mail: natasa.lilek@czs.si

Biography:

Address:

Slovenian Beekeepers Association, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica

Tel: +386 1 7296100, Fax: +386 1 729 61 32

Date of birth:

November 4, 1982

Education:

2008: BSc, Food Technology; University of Ljubljana, Biotechnical faculty

Positions:

2013-: PhD Student, University of Ljubljana, Biotechnical faculty

Research interests:

Physico-chemical and sensory analysis of honey; Characterization of honey and other beekeeping products, Characterization of Slovenian bee pollen.

Member of the International Honey Commission’s (IHC) working group for Pollen, Sensory assesment, Honey analyses methods. Member of the Slovene Nutrition Society.

Relevant publications:

LILEK, Nataša, PEREYRA GONZALES, Adriana, BOŽIČ, Janko, KANDOLF BOROVŠAK, Andreja, BERTONCELJ, Jasna. Chemical composition and content of free tryptophan in Slovenian bee pollen. Journal of food and nutrition research, ISSN 1336-8672, 2015, vol. 54, no. 4, str. 323-333, ilustr. [COBISS.SI-ID 4571000], [JCR, SNIP, WoS do 2. 1. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 29. 11. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

LILEK, Nataša. Chemical analyses of bee collected pollen from Slovenia : sustainable project honey future. V: Scientific program abstracts. Daejeon: APIMONDIA, 2015, str. 269. [COBISS.SI-ID 1024380495]

LILEK, Nataša, DOLINŠEK, Marjan, NOČ, Boštjan. Optimizacija pridelave cvetnega prahu (osmukanca) = Optimizing technology for bee pollen production. V: SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana (ur.). Zbornik referatov, 2. znanstveno posvetovanje o čebelah in čebelarstvu [tudi] Poklukarjevi dnevi, Ljubljana, 25. oktober 2016. Ljubljana: Slovensko akademsko čebelarsko društvo: Kmetijski inštitut Slovenije, 2016, str. 90-96, ilustr. http://www.kis.si/Poklukarjevi_dnevi_2016. [COBISS.SI-ID 1024414799]

LILEK, Nataša. Karakterizacija slovenskega lipovega, smrekovega, hojevega in gozdnega medu : diplomsko delo, univerzitetni študij = Characterization of Slovenian lime, spruce, fir and forest honey : graduation thesis, university studies, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1288). Ljubljana: [N. Lilek], 2008. X, 49 f., graf. prikazi, tabele. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_lilek_natasa.pdf. [COBISS.SI-ID 3464568]

LILEK, Nataša, PEREYRA GONZALES, Adriana, BOŽIČ, Janko, KANDOLF BOROVŠAK, Andreja, BERTONCELJ, Jasna. Kemijska sestava in vsebnost prostega triptofana v slovenskem cvetnem prahu. V: KANDOLF BOROVŠAK, Andreja (ur.), LILEK, Nataša (ur.). Brez čebel ni življenja = No bees, no life : zbornik povzetkov, Simpozij o apiterapiji, Lukovica and Maribor, Slovenija, 23-24 oktober [2015]. [Lukovica]: Čebelarska zveza Slovenije (ČZS), 2015, str. 22. http://www.czs.si/Upload/files/knjigapovzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 4608120]

LILEK, N. 2010. Improving nutritional value of meals with bee products for preschool children in daycare. Božič, J. (ur.). Apimondia International Forum on Apytherapy. Apimedica & Apiquality Forum 2010. Čebelarska zveza Slovenije, str. 28
KANDOLF BOROVŠAK, Andreja, OGRINC, Nives, LILEK, Nataša, KOROŠEC, Mojca. Feeding honey-bee colonies (Apis mellifera carnica Poll.) and detection of honey adulteration. Acta alimentaria, ISSN 0139-3006, [in press] 2016, 10 str, doi: 10.1556/066.2016.0002. [COBISS.SI-ID 29697063], [JCR, SNIP]

KANDOLF BOROVŠAK, Andreja, OGRINC, Nives, LILEK, Nataša, NOČ, Boštjan, BOŽIČ, Janko, KOROŠEC, Mojca. Vpliv krmljenja čebeljih družin na njihovo živalnost in pristnost medu. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2015, letn. 106, št. 1, str. 31-39, ilustr. http://aas.bf.uni-lj.si/zootehnika/106-2015/PDF/106-2015-1-31-39.pdf, doi: 10.14720/aas.2015.106.1.4. [COBISS.SI-ID 3683720], [SNIP, Scopus do 9. 4. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

KANDOLF BOROVŠAK, Andreja, LILEK, Nataša. Coumaphos in wax and honey. V: Scientific program abstracts. Daejeon: APIMONDIA, 2015, str. 255. [COBISS.SI-ID 1024380239]

Kandolf, A., Pereyra Gonzales, A. Lilek, N. 2010. Slovene honey- Protected geographical indication. IHC meeting. International Forum on Autenticity and Quality of bee products and 2 nd World Symposium of honeydew honey. Chania-Creta 2010.

Kandolf, A., Lilek, N., Pereyra Gonzales, A. 2012. Slovene honey- Internal control of honey. Apimondia Symposium. Serbia.

ŠIMUNOVIĆ, Katarina, LILEK, Nataša, SCHARA, Klemen, PERKO, Manca, VOZLIČ, Dejan, NOČ, Boštjan, SMOLE MOŽINA, Sonja. Microbiological safety and stability of bee pollen = Mikrobiološka varnost in obstojnost cvetnega prahu (osmukanca). V: RASPOR, Peter (ur.), AMBROŽIČ, Mateja (ur.), SMOLE MOŽINA, Sonja (ur.). Mediteranska hrana in prehrana : svetovni dan hrane 2015 : zbornik povzetkov = Mediterranean food and nutrition : world food day 2015 : book of abstracts, 2. letna konferenca Hrana in prehrana za zdravje, Portorož, 16 in 17. oktober 2015 = 2nd Annual Conference Food and Nutrition for Health, Portorož, 16 & 17 October 2015. Izola: Fakulteta za vede o zdravju, Inštitut za živila, prehrano in zdravje, 2015, str. 70. [COBISS.SI-ID 4578168]

ŠIMUNOVIĆ, Katarina, LILEK, Nataša, SMOLE MOŽINA, Sonja. Towards standardisation of microbiological safety and quality of bee pollen. V: PULKRABOVÁ, Jana (ur.). Assuring the integrity of the food chain : fighting food fraud : program & book of abstracts, Food integrity 2016, April 6-7, 2016, Prague, Czech Republic. Prague: University of Chemistry and Technology, 2015, str. 179, P97. [COBISS.SI-ID 4645752]